Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider start weer

De opleiding voor Coöperatief Buurtbegeleider start weer! Overal in Nederland beginnen bewonersinitiatieven en energiecoöperaties na te denken over warmte-oplossingen in hun wijk of dorp. Om mee te beslissen over een wijkoplossing, of zelfs mede-eigenaar te worden van een buurtwarmtesysteem, moet je als bewoners met je gemeente en andere partijen om tafel. De Opleiding Coöperatief Buurtbegeleider is ontwikkeld om een impuls te geven aan startende warmte-initiatieven. Je leert hoe je je initiatief coöperatief kunt organiseren en hoe je je medebewoners hierbij betrekt. In de opleiding gaan we ook in op de specifieke warmtesituatie in Zuid-Holland. De opleiding start na de zomer (datum volgt) en de doorlooptijd is 2 maanden.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor mensen die in Zuid-Holland:
– als initiatiefnemer in hun eigen buurt met een warmteproject aan de slag willen, vanuit een net opgericht of al langer bestaand bewonersinitiatief.
– als procesbegeleider lokaal of regionaal buurtinitiatieven ondersteunen die met een warmteproject aan de slag gaan.

Ook als je eerst wilt starten met energiebesparing of de bestrijding van energiearmoede en misschien pas later wilt toewerken naar een concrete warmteoplossing, is deze opleiding nuttig.
We raden je van harte aan om deze opleiding met 2 of meer mensen uit je initiatief te volgen. Zo kun je samen een flinke impuls geven aan het opzetten en vormgeven van je initiatief.

Inhoud van de opleiding
Techniek en oplossingsrichtingen komen aan de orde, maar het zwaartepunt in de opleiding ligt bij het sociale proces dat nodig is om een buurtinitiatief van de grond te krijgen en te positioneren.

Als coöperatief buurtbegeleider leer je hoe je een initiatief georganiseerd krijgt en je medebewoners betrekt. Deze editie van de opleiding is speciaal gericht op initiatieven in Zuid-Holland. We gaan expliciet in op de specifieke ontwikkelingen rond warmte in de provincie.

De opleiding neemt het Buurtproces van Buurtwarmte als uitgangspunt. Daarin worden 4 fases onderscheiden voor het organiseren van coöperatieve warmte-oplossingen in een buurt:

 1. De initiatiefase
 2. De ontwikkelfase
 3. De realisatiefase
 4. De exploitatiefase

De opleiding richt zich op de initiatiefase van het buurtproces. Je maakt je de eerste 2 stappen daarvan eigen. Daarmee werk je toe naar een plan van aanpak (voorbereiding) en een intentieovereenkomst (coalitievorming) voor het eigen initiatief.

De volgende onderwerpen komen aan de orde:

 1. Bijeenkomst 1: uitgangspositie bepalen
  1. Overzicht van het buurtproces van Buurtwarmte
  2. Samenstelling van de initiatiefgroep
  3. Ambitie en scope bepalen
  4. Verkenning van de buurt
 2. Bijeenkomst 2: van initiatiefgroep naar netwerk in de buurt
  1. Netwerk in kaart brengen
  2. Acties bepalen om bewoners te betrekken
  3. Aan de slag met ‘geen spijt maatregelen’
  4. Een bewonersavond organiseren
 3. Bijeenkomst 3: gezamenlijk besluiten over de koers
  1. Scenario’s voor de buurt verkennen
  2. Afspraken maken met de gemeente
  3. Gezamenlijke besluitvorming
  4. Financiering van het vervolg.

Tijdens de opleiding ga je actief aan de slag met je eigen initiatief. Je brengt je resultaten in de wijk tijdens de bijeenkomsten in en wisselt inhoudelijke kennis en praktijkervaringen uit met de andere deelnemers.

Opbouw van de opleiding

De opleiding bestaat uit een combinatie van fysieke bijeenkomsten, afgewisseld met korte online sessies.

 1. Intake. Je vult een intakeformulier in waarop je je leerbehoefte aangeeft en je initiatief beschrijft. Daarna volgt een intakegesprek waarin we het ingevulde formulier online of telefonisch met je bespreken.
 2. Drie fysieke bijeenkomsten. Tijdens deze fysieke bijeenkomsten van steeds een dagdeel ligt het accent op de onderlinge uitwisseling van ervaringen en de reflectie daarop.
 3. 2 onlinebijeenkomsten. Hier presenteren en bespreken we in anderhalf uur relevante kennis en kun je vragen stellen.
 4. Een online omgeving. Alle relevante stukken kun je online vinden. Voor de overdracht van kennis maken we gebruik van kennisclips: korte, informatieve video’s.
 5. Opdrachten. Na elke bijeenkomst krijg je een of meer opdrachten. Je voert die bij voorkeur uit samen met andere leden van je initiatief.

Coöperatieve aanpak
We werken vanuit de coöperatieve gedachte. Daar hoort bij dat je de kennis die je opdoet gaat inzetten voor een coöperatieve aanpak van de warmtetransitie en bereid bent de ervaringen die je daarbij opdoet te delen met andere coöperatieve initiatieven in het land.

Docenten
De opleiding wordt gegeven door Krijn Korver en Theo de Bruijn. Krijn ontwikkelt trainingen en opleidingen voor Energie Samen | Buurtwarmte en is actief in verschillende initiatieven in Zwolle. Hij is ook de vaste procesbegeleider tijdens de hele opleiding. Theo de Bruijn is een breed georiënteerde, technisch-inhoudelijke man en een ervaren procesmanager. Hij zal aanwezig zijn bij de fysieke bijeenkomsten. Hij werkt in de Benedenbuurt in Wageningen met buurtgenoten aan een eigen coöperatief warmtenet (Warmtenet Oost-Wageningen).

Kosten
€ 450 euro per deelnemer. Zijn de kosten een probleem? Informeer bij je gemeente of financiële ondersteuning mogelijk is.