Regionale Energie Strategie (RES) in zeven regio’s

De energietransitie in Zuid-Holland

Zuid-Holland heeft specifieke kansen en uitdagingen als het gaat om de energietransitie. De provincie is dichtbevolkt en dichtbebouwd. Daardoor blijft er weinig ruimte over voor de grootschalige zon- en windprojecten die nodig zijn voor de energietransitie. De industrie in en rond de Rotterdamse haven is een potentiële bron van restwarmte. Een aantal gemeenten tussen Rotterdam en Den Haag heeft het gebruik daarvan meegenomen in hun Transitievisie Warmte.

De plannen voor de energietransitie zijn per regio vastgelegd in de Regionale Energie Strategie. Van de 30 RES-regio’s in Nederland heeft Zuid-Holland er 7, die samen oplossingen moeten vinden voor een hoge energievraag en een schaars aanbod: de Regio Rotterdam-Den Haag, Drechtsteden, Midden-Holland, Holland Rijnland, Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard en Alblasserwaard.

In deze regio’s werken gemeenten, provincie, waterschappen, netbeheerders en belanghebbenden aan een Regionale Energie Strategie. Ze spreken af waar en hoe het beste duurzame elektriciteit kan worden opgewekt op land en hoe ze de overstap naar aardgasvrije wijken willen maken.

In alle regio’s zijn lokale coöperaties actief betrokken bij de totstandkoming van Regionale Energie Strategie van hun regio. Per regio is er een RES-vertegenwoordiger voor de coöperaties aangesteld.

Ga direct naar de RES-plannen en de RES-vertegenwoordiger van jouw regio:

  

Waarom een Regionale Energie Strategie?

Op 28 juni 2019 publiceerde het kabinet het Klimaatakkoord, de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs (2015). We gaan met elkaar de CO2-uitstoot sterk verminderen: in 2030 met de helft ten opzichte van 1990. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio’s in Nederland onderzoeken waar en hoe het best duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Maar ook welke warmtebronnen te gebruiken zijn zodat wijken en gebouwen van het aardgas af kunnen. Waar is ruimte en hoeveel? Zijn de plekken maatschappelijk gezien acceptabel en financieel haalbaar? In een Regionale Energiestrategie (RES) beschrijft elke energieregio zijn eigen keuzes.

Participatie in de RES

De RES zijn belangrijk voor energiecoöperaties, want ze raken aan alle activiteiten waar ze mee bezig zijn. Energie Samen en de Participatiecoalitie maken zich er dan ook hard voor dat de belangen van de coöperaties, natuur- en milieuorganisaties en bewonersorganisaties goed vertegenwoordigd zijn. In alle regio’s zijn vertegenwoordigers opgestaan die in hun eigen RES-regio de samenwerking zoeken met de regionale stuurgroepen. In een aantal regio’s hebben de coöperaties een plek aan tafel in een bredere stuurgroep of programmaraad. De inzet van de samenwerkende coöperaties is dat het streven naar eigendom van de lokale omgeving en participatie goed verankerd zijn in de RES.

De website van Energie Participatie is een leeromgeving opgezet door NP-RES. Hier kan je de meest recente kennis opdoen over de mogelijkheden, vormen en doelen van participatie bij het duurzaam opwekken van energie. Die kennis helpt hen om weloverwogen keuzes te maken bij het inrichten van- of deelnemen aan participatie. Ook kunnen zij kennis en ervaringen delen, zodat iedereen ervan kan leren.

Tijdlijn van de RES

Het gehele RES-traject kent een doorlooptijd tot 2030. Dat betekent dat de RES in een cyclus van minimaal 2 jaar zal worden geactualiseerd. Ontwikkelingen ten aanzien van warmtebronnen en locatiekeuzes voor hernieuwbare opwek zullen moeten worden doorgevoerd in de RES en hier zal ook besluitvorming over plaatsvinden.

Tijdlijn RES en TVW

Overzicht

Hieronder alle coöperaties, initiatieven en stichtingen per RES-regio.